ZKM Ostróda | Żegluga Ostródzko-Elbląska

Bilety / Uprawnieni do ulg

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/81/2011
Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2011r.
 
Zasady korzystania z uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
 
Lp.
Uprawnieni do przejazdów
bezpłatnych (ulga 100%)
Dokument uprawniający
do przejazdu bezpłatnego
1
Posłowie i Senatorowie RP
Legitymacja poselska lub senatorska
2
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do osób jak w pkt. 6
Cywilne niewidome ofiary działań wojennych.
Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego wystawiona przez ZUS. Oświadczenie inwalidy o wyznaczeniu przewodnika. Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, wystawiona przez organ rentowy.
3
Dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie na trasie od miejsca zamieszkania do szkoły.
Legitymacja szkoły specjalnej, dokument potwierdzający pełnienie obowiązku opiekuna.
4
Dzieci w wieku do ukończenia 4 roku życia.
Dokument urzędowy stwierdzający wiek dziecka.
5
Osoby, które ukończyły lub w danym roku kończą 70 rok życia.
Dokument urzędowy ze zdjęciem stwierdzający wiek uprawnionego.
6
Osoby:
1. Zaliczone do I grupy inwalidztwa;
2. Posiadające orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji*;
3. Posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
4. Niezdolne do samodzielnej egzystencji;
5. Niepełnosprawni - w zakresie opłat od przejazdu psa asystującego.
Na podstawie decyzji ZUS, orzeczenia lekarza ZUS o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, orzeczenia Powiatowego lub
Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie Sądu, legitymacji wydanej przez ten organ oraz dokument tożsamości.
Certyfikat psa asystującego.
7
Opiekunowie towarzyszący osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z I grupą inwalidzką, całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji.
Oświadczenie osoby niepełnosprawnej o wyznaczeniu opiekuna oraz dokument tożsamości opiekuna.
8
Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w związku z :
- uszkodzeniem narządu wzroku (04-O);
- naruszoną sprawnością narządu ruchu (05-R);
- uszkodzeniem narządu słuchu (03-L).
Na podstawie decyzji ZUS, orzeczenia lekarza ZUS o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, orzeczenia Powiatowego lub
Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie Sądu, legitymacji wydanej przez ten organ oraz dokument tożsamości.
9
Zasłużeni honorowi dawcy krwi.
Legitymacja „Zasłużony honorowy dawca krwi” wg. wzoru „A” lub „B” (zał. Nr 3 i Nr 4 do uchwały nr......./2011 RM w Ostródzie z dn. 28.10.2011r.).
10
Honorowi obywatele Miasta Ostródy.
Nie wymaga się.
11
Umundurowani funkcjonariusze policji, straży miejskiej i żandarmerii wojskowej w czasie pełnienia przez nich obowiązków służbowych.
Legitymacja służbowa.
 
Pasażer korzystający z przejazdu bezpłatnego oraz pasażer korzystający z biletu ulgowego jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazać na żądanie kontroli biletowej dokument uprawniający do takiego przejazdu. Pasażer ma prawo żądać od kontrolera okazania uprawnień do prowadzenia kontroli (legitymacja ze zdjęciem i numerem służbowym).
Kontroler ma prawo do nałożenie opłaty kredytowej na pasażera popełniającego wykroczenie taryfowe. Wręcza wówczas pasażerowi odpowiedni wypełniony druk opłaty specjalnej potwierdzony swoim numerem służbowym i podpisem.
 
* Osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji jest osoba całkowicie niezdolna do pracy oraz niezdolna do samodzielnej egzystencji (w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) albo posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) bądź inwalidzi I grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy.
 
Lp.
Uprawnieni do przejazdów ulgowych
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego
1
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do ukończenia 7 roku życia.
Dokument urzędowy stwierdzający wiek dziecka.
2
Uczniowie dziennych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Legitymacja szkolna.
3
Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia.
Legitymacja szkolna lub legitymacja osoby niepełnosprawnej.
4
Studenci
Legitymacja studencka.
5
Emeryci i renciści w wieku powyżej (60 kobiety, 65 lat mężczyźni).
Decyzja emerytalna lub rentowa wydana przez jednostkę ds. rent lub emerytur oraz dowód osobisty.
6
Kombatanci i inne osoby uprawnione na podstawie przepisów o kombatantach.
Zaświadczenie lub legitymacja wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 
Pasażer korzystający z przejazdu bezpłatnego oraz pasażer korzystający z biletu ulgowego jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazać na żądanie kontroli biletowej dokument uprawniający do takiego przejazdu. Pasażer ma prawo żądać od kontrolera okazania uprawnień do prowadzenia kontroli (legitymacja ze zdjęciem i numerem służbowym).
Kontroler ma prawo nałożenie opłaty kredytowej na pasażera popełniającego wykroczenie taryfowe. Wręcza wówczas pasażerowi odpowiedni wypełniony druk opłaty specjalnej potwierdzony swoim numerem służbowym i podpisem.