Bilety / Uprawnieni do ulg

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/335/2018
Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 maja 2018r.
 
Zasady korzystania z uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
 
Lp.
Uprawnieni do przejazdów
bezpłatnych (ulga 100%)
Dokument uprawniający
do przejazdu bezpłatnego
1
Posłowie i Senatorowie RP
Legitymacja poselska lub senatorska
2
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do osób jak w pkt. 6 Cywilne niewidome ofiary działań wojennych.
Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego wystawiona przez ZUS .
Oświadczenie inwalidy o wyznaczeniu przewodnika. Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, wystawiona przez organ rentowy
3
Dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie na trasie od miejsca zamieszkania do szkoły
Legitymacja szkoły specjalnej , dokument potwierdzający pełnienie obowiązku opiekuna
4
Dzieci w wieku do ukończenia 4 roku życia
Dokument urzędowy stwierdzający wiek dziecka
5
Osoby, które ukończyły lub w danym roku kończą 70 rok życia.
Dokument urzędowy ze zdjęciem stwierdzający wiek uprawnionego.
6
Osoby:
1. Zaliczone do I grupy inwalidztwa.
2. Posiadające orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji*
3. Posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
4. Niezdolne  do samodzielnej egzystencji      
5. Niepełnosprawni  - w zakresie opłat od przejazdu psa asystującego
Na podstawie decyzji ZUS, orzeczenia lekarza ZUS o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, orzeczenia Powiatowego lub Wojewódzkiego  Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie Sądu,  legitymacji wydanej przez  ten organ oraz dokument tożsamości. 
Certyfikat psa asystującego.
7
Opiekunowie towarzyszący osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z I grupą inwalidzką, całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji
Oświadczenie ustne osoby niepełnosprawnej o wyznaczeniu opiekuna oraz dokument tożsamości opiekuna.
8
Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w związku z:
-uszkodzeniem narządu wzroku (04- O) -naruszoną sprawnością narządu ruchu (05-R)
-uszkodzeniem narządu słuchu (03-L)
Na podstawie decyzji ZUS, orzeczenia lekarza ZUS o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, orzeczenia  Powiatowego lub Wojewódzkiego  Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie Sądu,  legitymacji wydanej przez  ten organ oraz dokument tożsamości.
9
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadające I lub II grupę inwalidzką
Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie wydane przez Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia wraz z dokumentem poświadczającym, że niepełnosprawność spowodowana jest niepełnosprawnością intelektualną.
10
Opiekun osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadające I lub II grupę inwalidzką
a) podróżujący z uprawnionym
b) podróżujący po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej (m.in. do ośrodka wsparcia, placówki terapii i rehabilitacji, środowiskowego domu samopomocy, klubu aktywności dziennej, na warsztaty terapii zajęciowej) – na podstawie zaświadczenia zarejestrowanego w Żegludze Ostródzko - Elbląskiej z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego, placówki rehabilitacyjnoterapeutycznej, imieniem i nazwiskiem opiekuna lub przewodnika, wydanego przez te placówki według wzoru określonego przez Burmistrza Miasta Ostróda.
11
Zasłużeni honorowi dawcy krwi I i II stopnia
Legitymacja „Zasłużony honorowy dawca krwi” określonego w załączniku nr 3 pkt 2 i 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 11 września 2017r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi (Dz.U. z 2017r. poz. 1742) wraz z dokumentem tożsamości.
12
Honorowi obywatele Miasta Ostródy
Nie wymaga się
13
Umundurowani funkcjonariusze policji, straży miejskiej, żandarmerii wojskowej oraz straży granicznej w czasie pełnienia przez nich obowiązków służbowych
Legitymacja służbowa
 
Pasażer korzystający z przejazdu bezpłatnego oraz pasażer korzystający z biletu ulgowego jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazać na żądanie kontroli biletowej dokument uprawniający do takiego przejazdu. Pasażer ma prawo żądać od kontrolera okazania uprawnień do prowadzenia kontroli (legitymacja ze zdjęciem i numerem służbowym). Kontroler ma prawo do nałożenie opłaty kredytowej na pasażera popełniającego wykroczenie taryfowe. Wręcza wówczas pasażerowi odpowiedni wypełniony druk opłaty specjalnej potwierdzony swoim numerem służbowym  i podpisem.
 
* Osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji jest osoba całkowicie niezdolna do pracy oraz niezdolna do samodzielnej egzystencji (w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) albo posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) bądź inwalidzi I grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy.
 
Lp.
Uprawnieni do przejazdów ulgowych
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego
1
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do ukończenia 7 roku życia.
Dokument urzędowy stwierdzający wiek dziecka
2
Uczniowie dziennych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Legitymacja szkolna
3
Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia.
Legitymacja szkolna lub legitymacja osoby niepełnosprawnej lub inny równoważny dokument potwierdzający inwalidztwo
4
Studenci
Legitymacja studencka
5
Emeryci i renciści w wieku powyżej (60 kobiety, 65 lat mężczyźni).
Decyzja emerytalna lub rentowa wydana przez jednostkę ds. rent lub emerytur oraz dowód osobisty
6
Kombatanci i inne osoby uprawnione na podstawie przepisów o kombatantach.
Zaświadczenie lub legitymacja wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 
Pasażer korzystający z przejazdu bezpłatnego oraz pasażer korzystający z biletu ulgowego jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazać na żądanie kontroli biletowej dokument uprawniający do takiego przejazdu. Pasażer ma prawo żądać od kontrolera okazania uprawnień do prowadzenia kontroli (legitymacja ze zdjęciem i numerem służbowym). Kontroler ma prawo nałożenie opłaty kredytowej na pasażera popełniającego wykroczenie taryfowe. Wręcza wówczas pasażerowi odpowiedni wypełniony druk opłaty specjalnej potwierdzony swoim numerem służbowym i podpisem.